Privatumo politika

Privatumo politika

 

Bendra informacija

 

Giliuko laboratorija| UAB “Edugilė”, juridinio asmens kodas 305888401, registruotos buveinės adresas Dirkliškių g. 22, LT-25126 Vilnius, Lietuva (toliau – „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės https://giliukolab.lt/ (toliau – „Svetainė“) valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“) nustatome ir paaiškiname, kaip renkame ir toliau tvarkome Svetainės lankytojų asmens duomenis.

 

Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o jose nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.

 

Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų valdomas interneto svetaines ir (ar) socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

 

Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR bei kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

Spauskite laukelį „Sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis ir mūsų veiklos specifiką.

 

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

 

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami įvairiais būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
 • informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
 • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių.

Sužinoti daugiau...

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • užsiregistruojate Svetainėje ar kitaip sudarote su mumis sutartį (paslaugų teikimo ir pan.);
 • naudojatės mūsų socialinių tinklų paskyromis;
 • pateikiate paklausimą, prašymą ir (ar) pretenziją mums telefonu, el. paštu ar paprastu paštu.

 

Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausą per mūsų Svetainę ar socialinių tinklų (pvz., „Facebook“) paskyrą;
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų (pvz., „Facebook) platformose, kurias mes administruojame;
 • naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau).

 

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija, pateikiama mūsų partnerių (pvz., savivaldybės institucijų), Jūsų viešai prieinamų profilių ar duomenų bazių informacija (pvz., jei prisijungiate prie Svetainės per savo paskyrą „Facebook” ar „Google“, suteikiate „Facebook” ar „Google“ leidimą, pasidalinti Jūsų paskyros informacija su mumis – taigi, gautų duomenų šaltinis yra atitinkamai „Facebook” arba „Google“).

 

Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

 

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Privatumo taisyklėse, tačiau jei taip atsitiktų mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

 

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus ir (ar) Jūsų vaiką(-us), savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Jūsų kontaktinius duomenis;
 • informaciją, reikalingą registracijos anketų, sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymui, vykdymui ir administravimui;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami, rašydami mums ar pateikdami užklausas;
 • viešą informaciją, esančią Jūsų socialinių tinklų profilių paskyrose, jeigu mūsų Svetaine naudojatės jungdamiesi per jas;
 • informaciją, esančią Jūsų atliekamuose mokėjimų mums pavedimuose;
 • informacija, reikalinga mūsų interesų gynimui teisme ar kitoje institucijoje;
 • informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį;
 • informaciją, reikalingą tiesioginės rinkodaros vykdymui (tik jei konkrečiu atveju turime teisę ją Jums teikti).

Sužinoti daugiau...

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų, dažniausiai yra ši:

 • vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris bei duomenys apie Jūsų vaiką(-us), kuris(-ie) ketina tapti mūsų paslaugų gavėju(-ais): vardas, pavardė, amžius, mokymosi įstaiga.

 

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, dažniausiai yra ši:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės šia Svetaine ir (ar) kitomis mūsų svetainėmis (įrenginio informacija: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu).

 

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių, dažniausiai yra ši:

 • Jūsų komentarai mūsų administruojamų socialinių tinklų paskyrose.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti, jog negalėsime suteikti Jums savo paslaugos (pvz., Jums nenurodant būtinos informacijos, prašomos siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą, negalėsime Jums atsakyti ar užregistruoti tam tikrai paslaugai).

 

Svarbu: Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

 

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • registracijos, sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymo, vykdymo bei administravimo;
 • mūsų teisių bei interesų įgyvendinimo;
 • mūsų pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymo;
 • vidaus administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo;
 • mūsų teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo.

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • registracijos, sandorių, sutarčių ar kitų panašaus pobūdžio susitarimų su Jumis sudarymui bei vykdymui;
 • teisėti mūsų interesai (nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni);
 • tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.

Sužinoti daugiau...

Tikslai, pagrindai ir asmens duomenys, kuriuos tvarkome, pateikiami šioje lentelėje: 

 

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes paprašysime Jūsų sutikimo (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, negu nurodyta šiose Privatumo taisyklėse, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą. 

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

 

Be išankstinio rašytinio Jūsų sutikimo, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tik šiais atvejais:

 • atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams arba įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • teisėsaugos bei valstybės / savivaldybių institucijoms;
 • kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Sužinoti daugiau...

Jūsų asmens duomenų gavėjų (atskirų duomenų valdytojų) galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis ar kitais teisės aktuose numatytais tikslais. Norint gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

 

Taip pat galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus). Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik rašytinės sutarties, sudarytos tarp mūsų ir jų, pagrindu, pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Jūsų asmens duomenų konfidencialumą.

 

Pateikiame duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 

bankai; IT / ryšio / pašto / teisines / renginių organizavimo paslaugas teikiančios įmonės ir (ar) asmenys.

 

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie Jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus arba vykdant mums būtinus teisės aktų reikalavimus, yra valstybės / savivaldybės bei teisėsaugos institucijos ir pan.

 

Platesnę informaciją apie konkrečias šioje skiltyje nurodytas įmones, kurioms gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys, galite gauti kreipdamiesi į mus šiose Privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Šiuo metu neperduodame jokių Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (t. y. šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės (toliau – „EEE“) ribų. Jei, išimtiniu atveju, tokio perdavimo prireiktų, mes darysime viską, kas nuo mūsų priklausys, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Sužinoti daugiau...

Išimtiniais ir būtinais duomenų teikimo už EEE ribų atvejais, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • taikomos Įmonėms privalomos taisyklės;
 • duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
 • elgesio kodeksai, sertifikavimo mechanizmai;
 • gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

 

Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės, galime pasinaudoti BDAR 49 straipsnyje numatytomis išimtimis (pvz., perduoti Jūsų duomenis remiantis Jūsų sutikimu), tačiau jos gali būti taikomos tik griežtai BDAR suformuluotais atvejais.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

 

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

 

Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais. Jei šie reikalavimai ar nurodymai nėra nustatyti, duomenų saugojimo terminus nustatome atsižvelgdami į mūsų teisėtus interesus.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog, atsižvelgiant į mūsų tvarkomų asmens duomenų mastą, tam tikrus specifinių duomenų subjektų kategorijų asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame atitinkamose kitose mūsų valdomų interneto svetainių privatumo taisyklėse ar informaciniuose pranešimuose, įteikiamuose Jums duomenų gavimo metu.

 

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Jūsų duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės Jūsų identifikuoti.

Sužinoti daugiau...

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Kokias teises Jūs turite?

 

Priklausomai nuo situacijos bei BDAR įtvirtintų papildomų sąlygų, turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
 • susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
 • reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
 • bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. 

 

Visada siekiame tinkamai užtikrinti Jūsų teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų įgyvendinimo pažeidimą, todėl, kilus bet kokiam klausimui dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų, prašome pirmiausia susisiekti su mumis. Taip pat pažymime, jog visais atvejais turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu 860639186 arba parašę mums šiuo el. pašto adresu giliukolab@gmail.com.

Sužinoti daugiau...

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę ar pasą) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukai (angl. „cookies“), signalai ir panašios technologijos

 

Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

 

Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums:

 • atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją;
 • išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;
 • užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;
 • stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

 

Analizuodami šiuos duomenis, galime savo Svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.

Sužinoti daugiau...

Slapukai, naudojami mūsų Svetainėje:  

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.   

 

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis. 

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog be mūsų naudojamų slapukų, Svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims (pvz., socialinių tinklų valdytojams) nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų naudojamame įrenginyje. Tokius slapukus įdiegusios trečiosios šalys taiko savo privatumo politikas ir mes negalime atsakyti už juos (mūsų Svetainė neturi prieigos prie jais perduodamos informacijos), todėl primygtinai rekomenduojame papildomai pasidomėti minėtomis politikomis, patalpintose tų trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose. Mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomos jų valdytojų privatumo politikos.

Išorinės svetainės

 

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į išorines svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras privatumo politikas (taisykles) už kurias mes negalime prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo asmens duomenų pateikimą.

 

Susisiekite su mumis

 

Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą bet kurioje mūsų valdomoje Svetainėje ar turite kitų klausimų,susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

 

Giliuko laboratorija| UAB “Edugilė”

Į.k. 305888401

Dirkliškių g. 22, LT-25126 Vilnius, Lietuva

El. p.: giliukolab@gmail.com

Tel.: 860639186

 

Baigiamosios nuostatos

 

Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal mūsų poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų vertinimu, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Svetainėje ar kitu panašiu būdu. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujintose Privatumo taisyklėse.

 

Tęsdami naršymą Svetainėje, Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.

 

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2021 m. rugpjūčio 8 d.

Privatumo politika

 

Bendra informacija

 

Giliuko laboratorija| UAB “Edugilė”, juridinio asmens kodas 305888401, registruotos buveinės adresas Dirkliškių g. 22, LT-25126 Vilnius, Lietuva (toliau – „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės https://giliukolab.lt/ (toliau – „Svetainė“) valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“) nustatome ir paaiškiname, kaip renkame ir toliau tvarkome Svetainės lankytojų asmens duomenis.

 

Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o jose nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.

 

Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų valdomas interneto svetaines ir (ar) socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

 

Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR bei kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

Spauskite laukelį „Sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis ir mūsų veiklos specifiką.

 

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

 

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami įvairiais būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
 • informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
 • tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių.

Sužinoti daugiau...

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • užsiregistruojate Svetainėje ar kitaip sudarote su mumis sutartį (paslaugų teikimo ir pan.);
 • naudojatės mūsų socialinių tinklų paskyromis;
 • pateikiate paklausimą, prašymą ir (ar) pretenziją mums telefonu, el. paštu ar paprastu paštu.

 

Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausą per mūsų Svetainę ar socialinių tinklų (pvz., „Facebook“) paskyrą;
 • darote viešus įrašus socialinių tinklų (pvz., „Facebook) platformose, kurias mes administruojame;
 • naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau).

 

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija, pateikiama mūsų partnerių (pvz., savivaldybės institucijų), Jūsų viešai prieinamų profilių ar duomenų bazių informacija (pvz., jei prisijungiate prie Svetainės per savo paskyrą „Facebook” ar „Google“, suteikiate „Facebook” ar „Google“ leidimą, pasidalinti Jūsų paskyros informacija su mumis – taigi, gautų duomenų šaltinis yra atitinkamai „Facebook” arba „Google“).

 

Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

 

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Privatumo taisyklėse, tačiau jei taip atsitiktų mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

 

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus ir (ar) Jūsų vaiką(-us), savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Jūsų kontaktinius duomenis;
 • informaciją, reikalingą registracijos anketų, sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymui, vykdymui ir administravimui;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami, rašydami mums ar pateikdami užklausas;
 • viešą informaciją, esančią Jūsų socialinių tinklų profilių paskyrose, jeigu mūsų Svetaine naudojatės jungdamiesi per jas;
 • informaciją, esančią Jūsų atliekamuose mokėjimų mums pavedimuose;
 • informacija, reikalinga mūsų interesų gynimui teisme ar kitoje institucijoje;
 • informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį;
 • informaciją, reikalingą tiesioginės rinkodaros vykdymui (tik jei konkrečiu atveju turime teisę ją Jums teikti).

Sužinoti daugiau...

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų, dažniausiai yra ši:

 • vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris bei duomenys apie Jūsų vaiką(-us), kuris(-ie) ketina tapti mūsų paslaugų gavėju(-ais): vardas, pavardė, amžius, mokymosi įstaiga.

 

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, dažniausiai yra ši:

 • informacija apie tai, kaip naudojatės šia Svetaine ir (ar) kitomis mūsų svetainėmis (įrenginio informacija: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu).

 

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių, dažniausiai yra ši:

 • Jūsų komentarai mūsų administruojamų socialinių tinklų paskyrose.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti, jog negalėsime suteikti Jums savo paslaugos (pvz., Jums nenurodant būtinos informacijos, prašomos siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą, negalėsime Jums atsakyti ar užregistruoti tam tikrai paslaugai).

 

Svarbu: Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

 

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • registracijos, sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymo, vykdymo bei administravimo;
 • mūsų teisių bei interesų įgyvendinimo;
 • mūsų pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymo;
 • vidaus administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo;
 • mūsų teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo.

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • registracijos, sandorių, sutarčių ar kitų panašaus pobūdžio susitarimų su Jumis sudarymui bei vykdymui;
 • teisėti mūsų interesai (nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni);
 • tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.

Sužinoti daugiau...

Tikslai, pagrindai ir asmens duomenys, kuriuos tvarkome, pateikiami šioje lentelėje: 

 

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes paprašysime Jūsų sutikimo (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, negu nurodyta šiose Privatumo taisyklėse, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą. 

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

 

Be išankstinio rašytinio Jūsų sutikimo, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tik šiais atvejais:

 • atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams arba įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • teisėsaugos bei valstybės / savivaldybių institucijoms;
 • kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Sužinoti daugiau...

Jūsų asmens duomenų gavėjų (atskirų duomenų valdytojų) galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis ar kitais teisės aktuose numatytais tikslais. Norint gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

 

Taip pat galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus). Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik rašytinės sutarties, sudarytos tarp mūsų ir jų, pagrindu, pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Jūsų asmens duomenų konfidencialumą.

 

Pateikiame duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 

bankai; IT / ryšio / pašto / teisines / renginių organizavimo paslaugas teikiančios įmonės ir (ar) asmenys.

 

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie Jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus arba vykdant mums būtinus teisės aktų reikalavimus, yra valstybės / savivaldybės bei teisėsaugos institucijos ir pan.

 

Platesnę informaciją apie konkrečias šioje skiltyje nurodytas įmones, kurioms gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys, galite gauti kreipdamiesi į mus šiose Privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Šiuo metu neperduodame jokių Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (t. y. šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės (toliau – „EEE“) ribų. Jei, išimtiniu atveju, tokio perdavimo prireiktų, mes darysime viską, kas nuo mūsų priklausys, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Sužinoti daugiau...

Išimtiniais ir būtinais duomenų teikimo už EEE ribų atvejais, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • taikomos Įmonėms privalomos taisyklės;
 • duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
 • elgesio kodeksai, sertifikavimo mechanizmai;
 • gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

 

Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės, galime pasinaudoti BDAR 49 straipsnyje numatytomis išimtimis (pvz., perduoti Jūsų duomenis remiantis Jūsų sutikimu), tačiau jos gali būti taikomos tik griežtai BDAR suformuluotais atvejais.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

 

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

 

Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais. Jei šie reikalavimai ar nurodymai nėra nustatyti, duomenų saugojimo terminus nustatome atsižvelgdami į mūsų teisėtus interesus.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog, atsižvelgiant į mūsų tvarkomų asmens duomenų mastą, tam tikrus specifinių duomenų subjektų kategorijų asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame atitinkamose kitose mūsų valdomų interneto svetainių privatumo taisyklėse ar informaciniuose pranešimuose, įteikiamuose Jums duomenų gavimo metu.

 

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Jūsų duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės Jūsų identifikuoti.

Sužinoti daugiau...

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Kokias teises Jūs turite?

 

Priklausomai nuo situacijos bei BDAR įtvirtintų papildomų sąlygų, turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
 • susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
 • reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
 • bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. 

 

Visada siekiame tinkamai užtikrinti Jūsų teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų įgyvendinimo pažeidimą, todėl, kilus bet kokiam klausimui dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų, prašome pirmiausia susisiekti su mumis. Taip pat pažymime, jog visais atvejais turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu 860639186 arba parašę mums šiuo el. pašto adresu giliukolab@gmail.com.

Sužinoti daugiau...

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę ar pasą) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukai (angl. „cookies“), signalai ir panašios technologijos

 

Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

 

Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums:

 • atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją;
 • išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;
 • užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;
 • stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

 

Analizuodami šiuos duomenis, galime savo Svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.

Sužinoti daugiau...

Slapukai, naudojami mūsų Svetainėje:  

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.   

 

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis. 

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog be mūsų naudojamų slapukų, Svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims (pvz., socialinių tinklų valdytojams) nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų naudojamame įrenginyje. Tokius slapukus įdiegusios trečiosios šalys taiko savo privatumo politikas ir mes negalime atsakyti už juos (mūsų Svetainė neturi prieigos prie jais perduodamos informacijos), todėl primygtinai rekomenduojame papildomai pasidomėti minėtomis politikomis, patalpintose tų trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose. Mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomos jų valdytojų privatumo politikos.

Išorinės svetainės

 

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į išorines svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras privatumo politikas (taisykles) už kurias mes negalime prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo asmens duomenų pateikimą.

 

Susisiekite su mumis

 

Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą bet kurioje mūsų valdomoje Svetainėje ar turite kitų klausimų,susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

 

Giliuko laboratorija| UAB “Edugilė”

Į.k. 305888401

Dirkliškių g. 22, LT-25126 Vilnius, Lietuva

El. p.: giliukolab@gmail.com

Tel.: 860639186

 

Baigiamosios nuostatos

 

Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal mūsų poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų vertinimu, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Svetainėje ar kitu panašiu būdu. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujintose Privatumo taisyklėse.

 

Tęsdami naršymą Svetainėje, Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.

 

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2021 m. rugpjūčio 8 d.