„STEAM VIRUSAS“

„STEAM VIRUSAS“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJAS

ĮSAKYMAS
DĖL RESPUBLIKINIO MOKINIŲ KONKURSO – KONFERENCIJOS „STEAM VIRUSAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2018 m. lapkričio 30 d. Nr. A15-2379/18(2.1.4E-KS1)
Vilnius

      T v i r t i n u Respublikinio mokinių konkurso - konferencijos „Steam virusas“ nuostatus (pridedama).

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Diana Petkūnienė

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo
2018 m. lapkričio 30 d įsakymu
Nr. A15-2379/18(2.1.4E-KS1)

RESPUBLIKINIO MOKINIŲ KONKURSO-KONFERENCIJOS
„STEAM VIRUSAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinio mokinių STEAM konkurso-konferencijos (toliau – Konkurso) nuostatai nustato tikslus, uždavinius konkurso organizavimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija. Konkurso koordinatorės – Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos pavaduotoja I. Geleževičienė, vyr. mokytoja ir „Giliuko laboratorijos“ vadovė N. Banevičienė, (tel. 8 60639186, el. paštas giliukolab@gmail.com).
 3. Projekto darbo grupė: mokytoja metodininkė V. Karužienė, vyresnioji mokytoja
  V. Dirsienė, vyresnioji mokytoja Dž. Valinskienė.
 4. Konkurso partneriai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros ir sporto departamentas.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Konkurso tikslas – didinti mokinių domėjimąsi STEAM mokslais, ug¬dyti jų kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetenci¬jas.
 2. Konkurso uždaviniai:
  6.1. Skatinti mokinius projektuoti, konstruoti, spręsti inžinerinius klausimus.
  6.2. Techninę vaikų kūrybą integruoti su meniniu ugdymu.
  6.3. Žadinti smalsumą, susidomėjimą naujais dalykais ir informacija bei kurti inovatyvias inžinerines nuostatas.

III. DALYVIAI

 1. Šalies bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų pradinių klasių mokiniai (1-4 klasės).
 2. Individualūs asmenys, grupės, šeimos.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursas vykdomas trimis etapais:
  I etapas – išradimo kūrimas. Dalyviai pasirenka, kokia tema kurs išradimą ir renka tam tikslui reikalingą informaciją ir medžiagas. Surinktos informacijos pagrindu sukuria išradimą: automobilio, lėktuvo ar kokios kitos transporto priemonės modelį, robotą arba bet kokį kitą veikiantį mechanizmą. Sugalvoja išradimo pavadinimą, parengia trumpą aprašymą ir nufilmuoja, kaip jis veikia.
  Filmuotą medžiagą ir užpildytą lentelę (1 priedas) atsiunčia el. adresu giliukolab@gmail.com.
  Išradimus bei susijusią medžiagą dalyviai pateikia iki 2019 m. vasario 1 d.
  II etapas – išradimų vertinimas ir atranka. Atrenkami įdomiausi išradimai į III etapą. III – etapo rezultatai pagal dalyvių kodus (vardai ir pavardės nebus skelbiami) bus paskelbti iki vasario 19d., www.azuolynas.lt svetainėje. Visiems dalyviams už dalyvavimą išsiunčiami padėkos raštai.
  III etapas – „STEAM mokslinė mokinių konferencija“. Bus kviečiami įdomiausius išradimus sukūrę mokiniai. Mokiniai pristatys ir pademonstruos, kaip veikia jų išradimas. Šio etapo dalyviai paruošia iki 5 min. trunkantį pristatymą: papasakoja, kaip kūrė produktą, kokias medžiagas naudojo, galima parodyti kūrimo eigą. Savo išradimą pademonstruoja konferencijos dalyviams. III etapas vyks kovo 22 d. Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijoje (Architektų g. 68).

V. REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Išradimui naudojamos priemonės, detalės gali būti padarytos iš popieriaus, medžio, molio, plastiko, metalo ir kt. medžiagų pasirinktinai.
 2. Išradimas turi turėti veikimo funkciją: judėti, skristi, šviesti, skleisti garsą ir t.t.
 3. Vertinant darbus bus atsižvelgta ne tik į veikimo principą, bet ir į kūrinio dizainą, pristatymą.

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrinks įdomiausius išradimus. Visi konferencijos dalyviai gaus padėkas. I, II, III vietos nugalėtojai ir jų darbų kuratoriai bus apdovanoti organizatorių prizais.

1 PRIEDAS
„STEAM VIRUSAS“ registracija